1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze prestaties onder hierna volgende voorwaarden. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Offertes zijn geheel vrijblijvend en verbinden ons gedurende 15 dagen. Zowel de opgegeven prijzen als de uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen variëren in functie van de werkelijke draagwijdte van de opdracht.
Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische aanvaarding van de bestelling of bij het begin van uitvoering van de opdracht. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot meerprijzen.

3. Onze prijzen zijn exclusief btw, taksen, verplaatsing- en transportkosten, tenzij anders vermeld.

4. De opgegeven uitvoeringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden van de voorziene termijn kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van AQUABLUE. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoeringstermijnen vervallen.

5. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten binnen 24 uur na de uitvoering van de prestaties per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan AQUABLUE. In geval van verborgen gebreken dienen de klachten aangetekend geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. De korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in andere toepasselijke wettelijke bepalingen wordt bepaald op 1 maand vanaf de uitvoering van de prestaties. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering of herstel door de klant of derden.

6. De aansprakelijkheid van AQUABLUE is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. AQUABLUE is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. AQUABLUE is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout, nalatigheid of door overmacht.

1

7. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecifieerd worden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en met als minimum de wettelijke rente. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 12 % met een minimum van € 50,00 euro en een maximum van 2.500,00 EUR ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Indien de klant in gebreke blijft om één of meerdere openstaande facturen te vereffenen heeft AQUABLUE het recht om haar niet-uitgevoerde opdrachten op te schorten tot wanneer alle openstaande schulden zijn aangezuiverd.

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de hoofdsom en tenslotte op het schadebeding.

AQUABLUE heeft het recht om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag.

8. Betaling aan tussenpersonen is slechts bevrijdend voor zover dit voorafgaand werd aanvaard door AQUABLUE.

9. Wanneer AQUABLUE wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van de uitvoering leidt, heeft AQUABLUE het recht om de overeenkomst te annuleren door eenvoudig schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. AQUABLUE zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij AQUABLUE of bij één van zijn leveranciers.

10. De aan de klant verkochte of geleverde goederen blijven eigendom van AQUABLUE tot de volledige betaling van hun prijs. De klant verbindt er zich toe deze goederen niet te verkopen, noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom zijn van AQUABLUE. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en het vervreemdingsverbod verkrijgt AQUABLUE

2

automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en zal een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn.

11. Bij annulering van een opdracht, zelfs gedeeltelijk, is AQUABLUE gerechtigd om een schadevergoeding aan te rekenen met een minimum van 50,00 EUR (exclusief BTW), onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals onder meer de kost van bestelde materialen. Hetzelfde geldt ingeval van nutteloze verplaatsingen doordat de klant niet aanwezig of niet op tijd is op de plaats waar de werken uitgevoerd moeten worden.

12. Elke overeenkomst tussen AQUABLUE en de klant wordt geacht uitgevoerd te zijn op de maatschappelijke zetel van AQUABLUE. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het (voormalig) gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Meer weten? Contacteer ons

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte of vraag.